در کدام عبارت آرایۀ «موازنه» وجود دارد؟

گزینه یک

شد مزیّن به تو مقام و محل شد مبیّن به تو حرام و حلال

گزینه دو

دل به امید روی او همدم جان نمی‌شود جان به هوای کوی او خدمت تن نمی‌کند

گزینه سه

ما ز بالاییم و بالا می‌رویم ما ز دریاییم و دریا می‌رویم

گزینه چهار

تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست

گزینه 2

در گزینه‌های 1 و3 آرایۀ ترصیع وجود دارد چون تمام سجع‌های به کار رفته در این دو گزینه از نوع «سجع متوازی» هستند. در گزینۀ 4 هیچ یک از دو آرایۀ موازنه یا ترصیع به کار نرفته است اما در گزینۀ 2 به دلیل آن‌که سجع متوازن نیز دیده می‌شود آرایۀ موازنه وجود دارد.

به بالای صفحه بردن