در کدام عبارت زیر غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

و والی هرس با وی و علی رایض و بسیار پیاده از هر دستی، وی را به طارم بردند.

گزینه دو

هر طایفه‌ای را که دیدم در ترجیح و تفضیل مذهب خویش سخن می‌گفتند و گرد نفی مخالفان می‌گشتند.

گزینه سه

چون پادشاه اسرار خویش را بر این نمط عزیز و مستور داشت در دل‌های عوام مهیب بود.

گزینه چهار

این فسانه از بهر آن گفتم که تا من حارس رمه باشم از آفت خصمان ایمن توانم بود.

گزینه 1

«هرس» به معنای پیراستن گیاه است در‌حالی‌که «حرس» برای این جمله مناسب است و به معنای نگهبان زندان است.

به بالای صفحه بردن