در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

ساغري چند شراب خورده بود و سورت مستي استيلا يافت.

گزینه دو

اقوال پسنديده، مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب.

گزینه سه

اگر خردمندي به قلعه پناه گيرد و ثقت افزايد، البته به عيبي منسوب نگردد.

گزینه چهار

در چنين ورطه‌اي اگر نه تصرّفات ولايت شيخ دستگير او شود، خوف ذوال ايمان باشد.

گزینه 4

شکل درست واژه: ذوال ← زوال

به بالای صفحه بردن