در کدام عبارت «غلط املایی» وجود دارد؟

گزینه یک

جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید چنان‌که در شب تاری صبح برآید.

گزینه دو

عالم هر روز زیادت نظام و طراوت پذیرد و البته دور چرخ و قصد دهر تیرگی را به صفوت آن راه ندهد.

گزینه سه

به حکم تجارب روشن می‌گردد که عاقل را از حطام این دنیا به کفاف خرسند باید بود و بدان قدر که حاجات نفسانی فرو نماند قانع گشت.

گزینه چهار

مرد گفت: آهن در بیغولۀ خانه بنهاده بودم و موش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: آری دندان موش بر خواییدن آن قادر باشد.

گزینه 4

خواییدن ← خاییدن

به بالای صفحه بردن