در کدام عبارت غلط نگارشی یافت می‌شود؟

گزینه یک

نو‌گلی در چمن می‌خندید و از خجالت سرخ می‌شد.

گزینه دو

من از شنیدن سخنان استاد بهره‌مند و مشتاق شدم.

گزینه سه

چون قوۀ حرکت نداشتم، گفتم: آن کیف را از روی میز بیاور.

گزینه چهار

صنعت نمایش که میراث یونان است، در دنیای متمدن، مقام بلندی دارد.

گزینه 2

به‌کار بردن حرف اضافۀ «از» برای هر دو کلمۀ «بهره‌مند» و «مشتاق» نادرست است؛ زیرا واژۀ «مشتاق» با حرف اضافۀ «به» به‌کار می‌رود.

به بالای صفحه بردن