در کدام عبارت واژۀ مشخص شده از نظر املایی نادرست است؟

گزینه یک

حکم ایزدی عین صواب است و در آن سهو و زلّت و غفلت صورت نبندد .

گزینه دو

عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در رفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند .

گزینه سه

با این همه عجز ظاهر از فضیلت رای راست محروم و از مزیّت اندیشۀ ثواب بی نصیب .

گزینه چهار

و از نادانی است طلب منفعت خویش در مضرّت دیگران و چشم داشتن ثواب آخرت به ریا در عبادت .

گزینه 3

در گزینه 3 املای کلمه مشخص‌شده «صواب» به معنای صحیح و درست است: اندیشه درست

به بالای صفحه بردن