در کدام مصراع «فعل اسنادی» وجود ندارد؟

گزینه یک

تویی رزّاق هر پیدا و پنهان

گزینه دو

چو در وقت بهار آیی پدیدار

گزینه سه

هر آن وصفی که گویم بیش از آنی

گزینه چهار

حقیقت پرده برداری ز رخسار

گزینه 4

فعل اسنادی در سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1- تو رزّاق هر پیدا و پنهان _هستی_. گزینۀ 2- چو در وقت بهار پدیدار _بشوی_. گزینۀ 3- از هر وصفی که کنم بیشتر _هستی_.

به بالای صفحه بردن