در کدام مصراع یک صفت فاعلی و یک صفت ساده وجود دارد؟

گزینه یک

تویی رزّاق هر پیدا و پنهان

گزینه دو

تویی خلّاق هر دانا و نادان

گزینه سه

گل از شوق تو خندان در بهار است

گزینه چهار

تویی هم آشکارا هم نهانم

گزینه 2

بررسی گزینه‌ها: در گزینۀ 1 «پیدا و پنهان» صفت ساده یا مطلق می‌باشند. در گزینۀ 2 «دانا» صفت فاعلی و نادان صفت ساده می‌باشند. در گزینۀ 3 «خندان» صفت فاعلی است. در گزینۀ 4 «آشکار و نهان» هر دو صفت ساده می‌باشند.

به بالای صفحه بردن