در کدام موارد «صفت و موصوف» مانند زبان عربی، در شمار از هم تبعیت کرده‌اند؟ ۱ - عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک ۲ - گل از شوق تو خندان در بهار است ۳ - حقیقت پرده ‌برداری ز رخسار ۴ - به نام کردگار هفت افلاک ۵ - یقین دانم که بی‌شک جانِ جانی

گزینه یک

۱
1
و
۲
2

گزینه دو

۱
1
و
۴
4

گزینه سه

۲
2
و
۳
3

گزینه چهار

۴ 4 و ۵ 5

گزینه 2

در فارسی امروز از ترکیب‌های «نقش‌های عجیب» و «هفت فلک» استفاده می‌شود. برای عدد اسم مفرد می‌آید، یعنی صفت و موصوف در مفرد و جمع بودن نباید مطابقت کنند.

به بالای صفحه بردن