در کدام گروه، تنها معنای یک واژه غلط است؟

گزینه یک

(نسق: شیوه) (مشحون: مملو) (منکر: زشت)

گزینه دو

(هامون: صحرا) (ممد: آماده‌کننده) (گلگونه: سرخاب)

گزینه سه

(طرار: دزد) (مثال داد: فرمان داد) (زعارت: تندمزاجی)

گزینه چهار

(اضغات احلام: خواب‌های پریشان) (تیمار: غم) (شراع: خیمه)

گزینه 2

ممد: یاری‌رساننده

به بالای صفحه بردن