در کدام گروه از کلمات زیر غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

فروغ و روشنایی، جافی و ظالم، ضایع و تباه

گزینه دو

حاضم و محتاط، غبطه و رشک بردن، مولع و حریص

گزینه سه

عزم و اراده، خذلان و خواری، آیت و نشانه

گزینه چهار

محنت و غم، طالع و بخت، عامل و حاکم

گزینه 2

حازم به معنی محتاط است.

به بالای صفحه بردن