در کدام گروه کلمه، غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

افسر و ديهيم، سنان و سرنيزه، درع و زره

گزینه دو

مزيح و شوخي، حاذق و چيره‌دست، شبح و نظیر

گزینه سه

سخره و ريشخند، توش و توان، وقاحت و بي‌حيايي

گزینه چهار

اوان و هنگام، نسيان و فراموشي، حضيض و فرود

گزینه 2

شبه و نظیر

به بالای صفحه بردن