در کدام گزینه، آرایۀ سجع کمتری به کار رفته است؟

گزینه یک

الهی ای سزای کرم و ای نوازندۀ عالم نه به آخر شادی است نه با یاد تو غم، خصمی و شفیعی و گواهی و حکم

گزینه دو

الهی یک چند به یاد تو نازیدم اینم بس که صحبت تو ارزیدم

گزینه سه

خداوندا، گفتار تو راحت دل است و دیدار تو زندگی جان، زبان به یاد تو نازد و دل به مهر و جان به عیان.

گزینه چهار

الهی، تو دوختی، پوشیدم و آنچه در جام ریختی نوشیدم و هیچ نیامد از آنچه کوشیدم.

گزینه 2

در گزینۀ 2 فقط یک سجع بکار رفته (نازیدم و ارزیدم) و در سایر گزینه‌ها دو سجع به کار رفته است: گزینه «1» کرم/ عالم - غم و حکم گزینه «3» دل/ جان (متوازن)- جان/ عیان- یاد/ مهر (متوازن) گزینه «4» دوختی/ ریختی- پوشیدم/ نوشیدم/ کوشیدم

به بالای صفحه بردن