در کدام گزینه، فعل به‌جز نهاد به نقش دیگری نیاز ندارد؟

گزینه یک

گاه چو تیری که رود بر هدف

گزینه دو

کیست کند با چو منی همسری؟

گزینه سه

گشت یکی چشمه ز سنگی جدا

گزینه چهار

تاج سر‌گلبن و صحرا منم

گزینه 1

اجزای جمله با توجه به فعل جمله مشخص می‌شوند و فقط فعل‌های «ناگذر» هستند که به‌جز نهاد به نقش دیگری نیاز ندارند. در گزینۀ 1 «رود» فعل ناگذر است و با نهاد معنای جمله کامل می‌شود. فعل سه گزینۀ دیگر اسنادی است و حتماً باید در جمله «مسند» وجود داشته باشد. توجه: «نهاد، مفعول، متممِ فعل، مسند و فعل» نقش‌های اصلی می‌باشند.

به بالای صفحه بردن