در کدام گزینه، معنی همۀ واژه‌ها، درست است؟ (با تغییر)

گزینه یک

(خسته: زخمی)، (سحاب: باران)

گزینه دو

(بنان: انگشت)، (سوفار: تیردان)

گزینه سه

(گرد: بزرگ)، (عنود: ستیزه‌کار)

گزینه چهار

(هماورد: حریف)، (مکیدت: نیرنگ)

گزینه 4

واژه‌های نادرست معنی شده: 1- سحاب: ابر / 2- سوفار: دهانه‌ی تیر / 3- گرد: دلیر، پهلوان

به بالای صفحه بردن