در کدام گزینه، هر ۳ آرایۀ مقابل آن به درستی نوشته نشده است؟

گزینه یک

به تیه حرص چون آهو چه تازی نفس هم‌چون سگ
به صحرای قناعت شو که بی‌ آهوست آن صحرا (تشبیه ـ تناسب ـ ایهام)

گزینه دو

برف پیری می‌نشیند بر سرم
همچنان طبعم جوانی می‌کند (تشخیص ـ استعاره ـ تضاد)

گزینه سه

عجب نیست از گل که خندد به سروی
که در این چمن پای در گل نشیند (جناس ـ‌تشخیص ـ مراعات نظیر)

گزینه چهار

سکوی آن سخن کاندرو سود نیست کز آن آتشت بهره جز دود نیست (جناس ـ استعاره ـ تشبیه)

گزینه 4

در گزینۀ (4) تشبیه نیامده است سود و دود، جناس دارند. آتش نیز استعاره از سخن نامناسب است. در گزینۀ (1): «تیه حرص» چون آهو، هم چون سگ و صحرای قناعت همگی تشبیه هستند. بین آهو و سگ تناسب است و آهو در مصراع دوم در معنی «عیب» است و در معنی حیوان آهو یا آهو و سگ تناسب دارد، لذا ایهام تناسب می‌سازد. (ایهام) در گزینۀ (2): برف پیری استعاره از موی سپید. پیر و جوان تضاد دارند و این‌که طبع جوانی کند تشخیص دارد. در گزینۀ (3): این‌که گل بخندد تشخیص دارد. گل و سرو چمن مراعات نظیر دارند و گل و گِل جناس دارند.

به بالای صفحه بردن