در کدام گزینه آرایه‌های به‌کار رفته در بیت نادرست ذکر شده است؟

گزینه یک

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خنک از جانب خوارزم وزان است (واج‌آرایی، مراعات‌نظیر)

گزینه دو

نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی (ایهام، تضاد)

گزینه سه

تا دل به تو پیوستم ، راه همه دربستم جایی که تو بنشینی، بس فتنه که برخیزد (کنایه، استعاره)

گزینه چهار

صبا گر چاره داری وقت وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد (تشخیص، واژه‌آرایی)

گزینه 3

بررسی سایر گزینه‌ها: در گزینۀ «3» استعاره به‌کار نرفته است. / دل بستن: کنایه از عاشق شدن. در گزینۀ «1» واج‌آرایی حروف (خ) و (ز) و همینطور مراعات‌نظیر بین واژه‌های (خc، خزان، باد خنک). گزینۀ «2» واژۀ (قلب) دوم دو معنی دارد: یکی به معنای میانۀ سپاه و لشکر و یکی به معنای قلب تپندۀ جاندار، و تضاد بین واژۀ دشمن و دوست. گزینۀ «4» شاعر باد صبا را مخاطب قرار می‌دهد و از آرایۀ تشخیص استفاده می‌کند، همینطور تکرار واژۀ (وقت) که واژه‌آرایی نامیده می‌شود.

به بالای صفحه بردن