در کدام گزینه آرایه‌های «تناسب، جناس، کنایه» وجود دارد؟

گزینه یک

هم‌اکنون تو را ای نبرده سوار
پیاده بیاموزمت کار‌زار

گزینه دو

چو نازش به اسب گرانمایه دید کمان را به زه کرد و اندر کشید

گزینه سه

بدو گفت رستم که تیر و کمان
ببین تا هم‌اکنون سر آری زمان

گزینه چهار

کمان را به زه کرد زود اشکبوس تنی لرز‌لرزان و رخ سندروس

گزینه 3

تناسب ← تیر و کمان/ جناس ← کمان و زمان/ کنایه: «سرآوردن زمان» به معنی مردن

به بالای صفحه بردن