در کدام گزینه آرایه سجع وجود دارد؟

گزینه یک

شبی در جزیرۀ کیش مرا به حجرۀ خویش برد.

گزینه دو

تدبیر برادرانْ برخلاف تقدير رحمان آمد.

گزینه سه

محبت را غایت نیست از بهر آن که محبوب را نهایت نیست.

گزینه چهار

در عالم، نعمت بسیار است ولكن آب نیكوترين نعمت‌هاست

گزینه 3

برای آرایه سجع در جملات وجود حداقل دو جمله لازم و ضروری است. در گزینه چهار هم بین هیچ یک از کلمات سجع وجود ندارد.

به بالای صفحه بردن