در کدام گزینه آرایۀ اغراق دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

به آتش‌های ترک و خون تازیک ز رود سند تا جیحون نشیند

گزینه دو

نعره برآورده فلک کرده کر
دیده سیه کرده شده زهره‌در

گزینه سه

شود کوه آهن چون دریای آب
اگر بشنود نام افراسیاب

گزینه چهار

ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست بیا بیا که غلام توام بیا ای دوست

گزینه 4

بیان اغراق در گزینه‌ها: گزینۀ «1»: از رود سند تا جیحون در خون نشیند اغراق در شدت کشتار گزینۀ «2»: فلک کرده کر: اغراق در میزان صدا گزینۀ «3»: اغراق در قدرت افراسیاب

به بالای صفحه بردن