در کدام گزینه آرایۀ جناس همسان (تام) دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

پسر را نشاندند پیران دِه
که مهرت بر او نیست مهرش بده

گزینه دو

بگفت از دل جدا کن عشق شیرین
بگفتا چون زیَم بی جان شیرین

گزینه سه

نه عجب که قلب دشمن‌شکنی به روز هیجا (حمله) تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

گزینه چهار

خواجه در ابریشم و ما در گلیم عاقبت ای دل همه یک سر گلیم

گزینه 1

در این گزینه مِهر و مُهر جنان ناهمسان هستند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: شیرین و شیرین (اولی شیرین معشوقۀ فرهاد و دومی به معنی خوشایند و دل‌نشین) گزینۀ «3»: قلب و قلب (اولی: قلب و مرکز سپاه و دومی به معنی دل) گزینۀ «4»: گلیم و گلیم (اولی نوعی فرش دومی گِل هستیم)

به بالای صفحه بردن