در کدام گزینه آرایۀ سجع به کار نرفته است؟

گزینه یک

از روی یار خرگهی ایوان همی‌بینم تهی
وز قد آن سرو سهی خالی همی‌یابم چمن

گزینه دو

بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی
بر جای چنگ نای و نی آواز زاغ است و زغن

گزینه سه

آن جا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان
شد گرگ و روبه را مکان شد گور و کرکس را وطن

گزینه چهار

مرگ بی مرگی بود ما را حلال برگ بی برگی بود ما را نوال

گزینه 4

در گزینۀ 4 آرایۀ ترصیع یافت می‌شود و ترصیع قافیۀ درونی نیست. پس آرایۀ سجع نداریم.

به بالای صفحه بردن