در کدام گزینه از «اسب» ذکری نرفته است ؟

گزینه یک

برانگیخت ابرش ، برافشاند گرد

گزینه دو

هم اکنون تو را ای نبرده سوار

گزینه سه

کشانی بدو گفت بی بارگی

گزینه چهار

که بنشین به پیش گران مایه جفت

گزینه 2

نبرده‌سوار: سوار‌کار جنگ‌جو ابرش و بارگی به معنای اسب هستند و گرانمایه جفت هم کنایه از اسب است.

به بالای صفحه بردن