در کدام گزینه از شیوۀ بلاغی استفاده شده است؟

گزینه یک

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد

گزینه دو

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه سه

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

‌پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

گزینه 3

آب اجل هست گلوگیر خاص و عام == آب اجل گلوگیر خاص و عام هست.

به بالای صفحه بردن