در کدام گزینه از شیوۀ بلاغی استفاده نشده است؟

گزینه یک

گشت یکی چشمه ز سنگی جدا

گزینه دو

کرد فرامُش ره و رفتارِ خویش

گزینه سه

تاج سر گلبن و صحرا منم

گزینه چهار

رفت بر این قاعده روزی سه چار

گزینه 3

در همۀ مصراع‌ها فعل بر اجزایی از جمله تقدم یافته‌است به‌جز گزینۀ «3». بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: یکی چشمه ز سنگی جدا گشت. گزینۀ «2»: راه و رفتار خویش [را] فرامُش کرد. گزینۀ «4»: سه چار روزی بر این قاعده رفت.

به بالای صفحه بردن