در کدام گزینه استعاره وجود ندارد؟

گزینه یک

چون بگشایم ز سر مو شکن ماه ببیند رخ خود را به من

گزینه دو

نعره برآورده فلک کرده کر دیده سیه کرده شده زهره دَر

گزینه سه

چون بدوم سبزه در آغوش من بوسه زند بر سر و بر دوش من

گزینه چهار

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

گزینه 4

در گزینه‌های 1 و 2 و 3 تشخیص به‌کار رفته است و باید بدانید که هر وقت در بیتی تشخیص وجود داشته باشد، استعاره هم موجود است.

به بالای صفحه بردن