در کدام گزینه املای یکی از واژه‌ها نادرست است؟

گزینه یک

دمان:غرّنده / مهیب: ترسناک / ستوه: آزرده

گزینه دو

اغراق: بزرگنمایی / لهو و لعب: خوشگذرانی / صولت: هیبت

گزینه سه

سندروس: شیرۀ درخت / عامل: والی / محال: غیرممکن

گزینه چهار

محمل: بیهوده / مغتنم: سودمند / هماورد: حریف

گزینه 4

مهمل درست است.

به بالای صفحه بردن