در کدام گزینه «ایهام» دیده‌ نمی‌شود؟

گزینه یک

به چشم دشمن دین روز روشن را سیه سازد
کند در دیدۀ یارانِ شه، روز سیه روشن

گزینه دو

هنوز موی بسته را اگر به شانه واکنم
بسا اسیر خسته را ز حلقه‌ها جدا کنم

گزینه سه

غفلت از منتظر وصال خیالی‌ست مُحال
چشم اگر بسته، دل نگران می‌باشد

گزینه چهار

چشم چپ خویشتن برآرم تا دیده نبیندت به جز راست

گزینه 1

در گزینۀ نخست هیچ ایهامی دیده‌نمی‌شود. در گزینۀ دوم شانه را هم می‌توان «دوش و کتف» معنی کرد، هم «ابزار باز کردنِ مو». در گزینۀ سوم نگران را هم می‌توان «نگاه‌کننده» در نظر گرفت و هم «دلواپس». در گزینۀ چهارم اگر چشم چپ را «چشم کج و لوچ» (اَحوَل) معنا کنیم، راست معنای درست می‌دهد و اگر آن را «چشم سمت چپ» معنا کنیم، «راست» معنای «چشم سمت راست» خواهدداد. پس در این بیت دو مورد ایهام دیده می‌شود.

به بالای صفحه بردن