در کدام گزینه «ایهام» وجود دارد؟

گزینه یک

که آسان کند باده دشوارها

گزینه دو

پیاپی بکش جام و سرگرم باش

گزینه سه

گره را ز راز جهان باز کن

گزینه چهار

دل من هست از این بازار بیزار

گزینه 2

سرگرم بودن: 1 - مشغول بودن، 2 - مستی

به بالای صفحه بردن