در کدام گزینه برای یک متمم، دو حرف اضافه به ‌کار رفته است؟

گزینه یک

چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه دو

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
این گرگی شبان شما نیز بگذرد

گزینه سه

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم
تا سختی کمان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

گزینه 1

«جهان» متمم است و « به ، در » حرف اضافه‌ی آن

به بالای صفحه بردن