در کدام گزینه به آرایه‌های به کار رفته در بیت «بزد بر بر و سینۀ اشکبوس / سپهر آن زمان دست او داد بوس» اشاره شده است؟

گزینه یک

ایهام – کنایه – تضاد – مراعات‌نظیر

گزینه دو

اغراق – جان‌بخشی – جناس تام – مراعات‌نظیر

گزینه سه

اغراق – جناس ناقص – کنایه – مراعات‌نظیر

گزینه چهار

جان‌بخشی – کنایه – تضاد – حس‌آمیزی

گزینه 2

سپهر آن زمان دست او داده بوس ← اغراق – جان‌بخشی «بر» و «بر» ← جناس تام بر و سینه ← مراعات‌نظیر

به بالای صفحه بردن