در کدام گزینه به ترتیب معنی کلمه‌های «آرمان، هیئت و فراق » دیده می‌شود؟

گزینه یک

عقیده، انجمن، دوری

گزینه دو

آرزو، دسته‌ی عزاداری، آسایش

گزینه سه

عقاید، دسته ، جدایی

گزینه چهار

امید، گروه ، هجران

گزینه 1

معنای نادرست: آسایش، عقاید، امید

به بالای صفحه بردن