در کدام گزینه به معنای درست واژه‌های «سردمدار – تجلّی – رُعب - معرِّف» اشاره شده است؟

گزینه یک

رئیس – جلادادن – ترس – شناساننده

گزینه دو

سردسته – آشکار شدن – دلهره – کسی که در مجمع بزرگان افرادی که وارد مجلس می‌شوند را معرفی می‌کند.

گزینه سه

سردسته – جلو‌ه کردن – هراس – نیکوکار

گزینه چهار

رئیس – بزرگی – وحشت – شناخته

گزینه 2

سردمدار: سردسته – رئیس تجلّی: آشکار شدن – جلوه‌کردن رعب: ترس – دلهره – هراس معرّف: کسی که در مجمع بزرگان افرادی را که وارد می‌شوند معرفی می‌کند، شناساننده.

به بالای صفحه بردن