در کدام گزینه به معنای درست واژگان «آرمان، وقاحت، گلشن، اسرا» اشاره شده است؟

گزینه یک

عقیده، بی‌شرمی، گلستان، دستگیرشدگان

گزینه دو

ارزش، بی‌حیایی، نام شهری در شمال ایران، جمع اسیر

گزینه سه

نگرش، بی‌شرمی، گلزار، گرفتاران

گزینه چهار

آرزو، بی‌حیایی، نام روستایی در شمال ایران، اسیر

گزینه 1

آرمان: عقیده، آرزو/ وقاحت: بی‌شرمی، گستاخی/ گلشن: گلستان، گلزار/ اسرا: جمع اسیر، دستگیر شدگان، گرفتاران

به بالای صفحه بردن