در کدام گزینه به معنای درست واژگان «اشباح - سخا - تمایز» اشاره شده است؟

گزینه یک

شبح - دارایی - فرق گذاشتن

گزینه دو

کالبد - بخشش - ممتاز بودن

گزینه سه

سایه‌ها - کرم - جدا کردن

گزینه چهار

سیاهی‌هایی که از دور دیده می‌شوند - جوانمردی - جدا شدن

گزینه 3

اشباح: ج شبح، کالبدها، سایه‌ها، سیاهی‌هایی که از دور دیده می‌شوند / سخا: بخشش، کرم، جوانمردی / تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن.

به بالای صفحه بردن