در کدام گزینه به معنای درست واژگان «ردا، لگام، برین» اشاره شده است؟

گزینه یک

بالاپوش، افسار، برتر

گزینه دو

پارچه، افسار، بالا

گزینه سه

لباس، دهنۀ اسب، زیبا

گزینه چهار

جامه‌ای که روی جامه‌های دیگر پوشند، زین اسب، برتر

گزینه 1

ردا: جامه‌ای که روی جامه‌های دیگر پوشند، بالاپوش / لگام: افسار، دهنۀ اسب/ برین: بالایین، برتر

به بالای صفحه بردن