در کدام گزینه به معنای درست واژگان «زِه، بهرام، گُرد، کوس» اشاره شده است؟

گزینه یک

چلّۀ کمان، سیارۀ مشتری، نوعی لباس جنگی، طبل بزرگ

گزینه دو

وتر، سیّارۀ مریخ، پهلوان، دهل

گزینه سه

کمان، سیّارۀ زحل، دلیر، طبل

گزینه چهار

احسنت، زهره، نوعی زره جنگی، دهل بزرگ

گزینه 2

زه: چلّۀ کمان، وتر/ بهرام: سیّارۀ مریخ/ گرد: دلیر و پهلوان/ کوس: طبل بزرگ، دهل

به بالای صفحه بردن