در کدام گزینه به معنای واژگان به درستی اشاره نشده است؟

گزینه یک

مخوف: ترسناک / فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می‌شود.

گزینه دو

مبتنی: ساخته، بنا شده / منحصر: ویژه، محدود

گزینه سه

ذی حیات: جاندار / اکرام: بزرگی‌ها، جوانمردی‌ها

گزینه چهار

بسیج: آمادگی / عنایات: توجّه‌ها

گزینه 3

اکرام: بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام کردن.

به بالای صفحه بردن