در کدام گزینه به مفهوم «دوری از وطن» اشاره شده است؟

گزینه یک

هر درختی که ز جایش به دگر جای برند بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب

گزینه دو

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

گزینه سه

سفر دراز نباشد به پایِ طالب دوست که خارِ دشت محبت گل است و ریحان است

گزینه چهار

از ما سراغِ منزل آسودگی مجو چون باد، عمر به تکاپو گذشته است

گزینه 1

مفهوم گزینۀ جواب: عشق به وطن مانند نور و آب و خاک است برای درختان و درختان استعاره از انسان‌هایی است که از عشق به وطن زنده‌اند، شاعر می‌گوید انسانی (درخت) که از وطن خود دور شود دیگر شادابی و سرحالی در وجودش دیده نمی‌شود. شرح گزینه‌های دیگر: 2: ارزش سفر و تجربیاتی که در سفر نصیب انسان می‌شود. 3: عاشق تمام سختی‌های راهِ رسیدن به معشوق را به جان و دل می‌خرد. 4: شکایت شاعر از عدم آسایش و راحتی در زندگی است. بدون شک گزینۀ 4 هم از گزینه‌های احتمالیِ شما مبنی بر جوابِ سؤال بوده است اما با دقت در مفهوم می‌بینیم که دوری از وطن فقط در گزینۀ 1 آن هم به صورت استعاری و مجازی ذکر شده است.

به بالای صفحه بردن