در کدام گزینه به نقش دستوری واژگان مشخص شده، به درستی اشاره شده است؟ به خون گر کشی خاک من دشمن من تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی بجوشد گل اندر گل از گلشن من جداسازی ای خصم سر از تن من

گزینه یک

نهاد، نهاد، متمّم، مفعول

گزینه دو

مفعول، نهاد، مفعول، مفعول

گزینه سه

مسند، متمّم، مفعول، نهاد

گزینه چهار

متمّم، متمّم، متمّم، نهاد

گزینه 2

خاک من: مفعول/ گل: نهاد/ به تیرم بدوزی ← من را به تیر بدوزی ← مفعول/ سه: مفعول

به بالای صفحه بردن