در کدام گزینه به نقش دستوری واژگان مشخّص شده به درستی اشاره شده است؟ «بعضی دیگر از بچّه‌ها گوشۀ خلوتی یافته‌اند و وصیّت‌نامه می‌نویسند. آن روستایی جوانی که گندم و برنج و خربزه می‌کاشته است، امشب سربازی است در خدمت ولیّ امر.»

گزینه یک

نهاد – مفعول – نهاد – نهاد – متمّم – متمّم

گزینه دو

نهاد – مفعول – مفعول – قید – مسند – متمّم

گزینه سه

مفعول – مفعول – نهاد – قید – مسند – مضاف‌الیه

گزینه چهار

مفعول – معطوف – مفعول – نهاد – متمّم – مضاف‌الیه

گزینه 2

بعضی ← نهاد/ وصیّت‌نامه ← مفعول/ گندم ← مفعول/ امشب ← قید/ سربازی ← مسند/ خدمت ولی امر ← متمّم

به بالای صفحه بردن