در کدام گزینه ترکیب‌های وصفی بیشتری دیده می‌شود؟

گزینه یک

فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خوانِ یغما را

گزینه دو

کرم این است و عهد این و وفا این نکوکاری و تسلیم و رضا این

گزینه سه

چه روی و موی و بناگوش و خطّ و خال است این چه قد و قامت و رفتار و اعتدال است این!

گزینه چهار

این طول و عرض چند و زمان و مکان کدام این خطّ و نقطه چون و محیط و مدار چیست؟

گزینه 3

گزینۀ 1: برای «لولیان» (کولی‌ها) یک صفت پیشین و سه صفت پسین آمده است = 4 ترکیب وصفی («چنان» در اینجا صفت نیست؛ چون موصوفی پس از آن نیامده است.) گزینۀ 2: هیچ صفتی به‌کار نرفته است. (در تمام موارد، پس از «این» موصوفی نیامده است؛ پس در همۀ موارد «این» ضمیر اشاره است، نه صفت.) گزینۀ 3: «چه» صفت تعجبی است که در مصراع نخست ۵5 موصوف دارد (روی، موی، بناگوش، خط، خال) و در مصراع دوم 4 موصوف = ۹9 ترکیب وصفی («این» در هردو مصراع ضمیر اشاره است.) گزینۀ 4: «این» در مصراع نخست صفت اشاره است و 4 موصوف دارد (خط، نقطه، زمان، مکان) و در مصراع دوم نیز صفت اشاره است با 4 موصوف (قد، قامت، رفتار، اعتدال) = ۸8 ترکیب وصفی داریم. («چند» و «کدام» در اینجا صفت نیستند؛ چون موصوفی در کنارشان نیامده است.)

به بالای صفحه بردن