در کدام گزینه ترکیب وصفی و اضافی «هر دو» موجود است؟

گزینه یک

دومین کنگرۀ بین‌المللی - بهترین اثر فلسفی

گزینه دو

ارزش میراث صوفیه - درهای امید من

گزینه سه

شعر معروف صائب - اشتیاق شهدای عاشق

گزینه چهار

اوصاف روی تو - دیوانِ شعرِ سعدی

گزینه 3

صائب–––––مضافٌ‌الیهمعروف––––––صفتشعر–––هستهصائب_مضافٌ‌الیهمعروف_صفتشعر_هسته ‌عاشق––––صفتشهدای–––––مضافٌ‌الیهاشتیاق–––––هسته‌عاشق_صفتشهدای_مضافٌ‌الیهاشتیاق_هسته نشریح گزینه‌های دیگر: گزینۀ 2 و 4 هر دو ترکیب اضافی هستند. گزینۀ 1 هم هر دو ترکیب وصفی است.

به بالای صفحه بردن