در کدام گزینه تضاد نیست؟

گزینه یک

پنهان نگشته‌اي كه هويدا كنم تو را

گزینه دو

كي رفته‌اي زدل كه تمنا كنم تو را

گزینه سه

كي بوده‌اي نهفته كه پيدا كنم تو را

گزینه چهار

غيبت نكرده‌اي كه شوم طالب حضور

گزینه 2

تضاد سایر گزینه‌ها: پنهان/ هویدا، نهفته/ پیدا، غیبت/ حضور

به بالای صفحه بردن