در کدام گزینه تعداد جملۀ کمتری دیده می‌شود؟

گزینه یک

به مردی که مُلک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین

گزینه دو

دگر مرکب عقل را پویه نیست عنانش بگیرد تحیّر که بیست

گزینه سه

مرا گله بانی به عقل است و رای تو هم گلۀ خویش داری، بپای

گزینه چهار

گه از کار آشفته بگریستی چه کسی دید از این تلخ‌تر زیستی؟

گزینه 4

در سؤالات مربوط به تعداد جملات یک بیت همان‌طور که می‌دانید به سراغ فعل‌ها می‌رویم، یعنی به ازای تعداد افعال شبه‌جمله‌های موجود در یک بیت جمله وجود دارد. (نکته: باور غلطی در برخی از دانش‌آموزان دیده شده است که هر مصراع را بدون بررسی یک جمله محسوب می‌کنند، امیدوارم شما همچنین باوری نداشته باشید!!) گزینۀ 1: 3 جمله ←به مردی (قسم می‌خورم) / که مُلک سراسر زمین نمی‌ارزد / که خونی بر زمین بچکد. گزینۀ 2: 3 جمله ←دگر مرکب عقل را پویه نیست / که تحیّر عنانش را بگیرد / که بایست. گزینۀ 3: 4 جمله ←مرا گله‌بانی به عقل است / و به رای (است) / تو هم گلۀ خویش را داری / بپای (مراقب باش). گزینۀ 4- گاه از کار آشفته می‌گریست / چه کسی زیستی (زندگی) را از این تلخ‌تر دیده است.

به بالای صفحه بردن