در کدام گزینه تعداد وابسته‌ها کمتر است؟

گزینه یک

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد

گزینه دو

وین بوم محنت از پی آن، تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

گزینه سه

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت این عوعو سگان شما نیز بگذرد

گزینه 1

وابسته‌ها در گزینه‌ها عبارت‌اند از: 1) شما - زمان - شما 2) این - محنت - آن - آشیان - شما 3) اجل - خاص - عام - شما 4) شیران - این - سگان - شما

به بالای صفحه بردن