در کدام گزینه تعداد واژه‌هایی که «غلط» معنی شده، کمتر است؟

گزینه یک

(برّ: خشک)، (باره: حصار)، (ویله: رها)، (نژند: اندوهگین)

گزینه دو

(ایدون: اینجا)، (اشباه: همانند)، (وظیفه: معاش)، (وبال: بار گناه)

گزینه سه

(پایمردی: استقامت)، (انگاره: طرح)، (ادبار: نگون‌بخت)، (موالات: دوستی)

گزینه چهار

(بیغوله: کنج)، (پدرام: آراستن)، (التهاب: زبانه و شعلۀ آتش)، (آستانه: آغاز)

گزینه 4

یک واژۀ غلط: پدرام: آراسته، نیکو، شاد بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1) دو واژۀ غلط: برّ: خشکی / ویله: آواز، صدا، ناله گزینۀ 2) دو واژۀ غلط: اشباه: جمع شبه؛ مانندها، همانندان / وظیفه: وجه معاش، مقرری گزینۀ 3) دو واژۀ غلط: پایمردی: خواهشگری، میانجیگری، شفاعت / ادبار: نگون‌بختی، پشت کردن

به بالای صفحه بردن