در کدام گزینه تمام واژه‌های نوشته‌شده نادرست معنا شده است؟

گزینه یک

(پدرام: آراینده)، (سُتوه: ستایش‌شده)، (دمان: خروش)

گزینه دو

(عَنود: لج‌بازی)، (ندامت: پشیمان)، (مَعاصی: گناهان)

گزینه سه

(باری: القصه)، (استرحام: رحم کردن)، (اِلزام: ضرورت)

گزینه چهار

(افسر: دیهیم)، (هماورد: رقیب)، (پلاس: جامۀ پاره)

گزینه 1

پدرام ← آراسته/ سُتوه ← درمانده/ دمان ← خروشنده ** **بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: عَنود ← ستیزه‌کار/ ندامت ← پشیمانی گزینۀ «3»: استرحام ← طلب رحم کردن گزینۀ «4»: پلاس ← جامه‌ای کم‌ارزش

به بالای صفحه بردن