در کدام گزینه تمام واژه‌ها درست معنی شده‌اند؟

گزینه یک

(عداوت: دشمنی)، (لئیمی: پستی)، (نقض: شکستن)

گزینه دو

(سکّان: دنبالۀ کشتی)، (نسیان: یکی از ماه‌های رومی)، (خور: زمین پست)

گزینه سه

(فلق: سپیدۀ صبح)، (سوله: سنگر)، (رمه: گلّه)

گزینه چهار

(حضیض: جای پست در زمین)، (تازی: عرب)، (یارا: کمک)

گزینه 1

بررسی سایر گزینه‌ها: واژه‌های غلط: گزینۀ «2»: نسیان: فراموشی (نیسان یکی از ماه‌های رومی است) گزینۀ «3»: سوله: ساختمان مسقف فلزی گزینۀ «4»: یارا: توانایی

به بالای صفحه بردن