در کدام گزینه جایگاه صفت و موصوف عوض شده است؟

گزینه یک

از بهای آن درمکی چند، سیاه در کاغذ کردم.

گزینه دو

فضل داشت از شعر و ادب و هم کَرَمی تمام.

گزینه سه

دست‌تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند.

گزینه چهار

در حال سی دینار فرستاد که این را به بهای تن‌جامه بدهید.

گزینه 1

توجه شود که در گزینۀ 1 «چند» صفت مبهم می‌‌باشد که پس از موصوف خود آمده است. در اصل می‌گوئیم «چند درم سیاه ...».

به بالای صفحه بردن